دانلود Esplanade Market Solutions

انواع حساب

acc FIX حداقل دپوزیت (USD) 250 (1 lot) اندازه قرارداد فارکس 100000 اسپرد **** ثابت از 3 (1 lot) کمیسیون* 0 ابزار مالی (ابزار مشتقه ) Metals, CFD indices, CFD commodities, CFD stocks Margin Call 75% Stop Out 1% حاشیه پنهان 50% ارز دپوزیت USD, EUR, RUB حداقل حجم معامله (lot) 0.01 حداکثر مقدار معاملات (lot) 100 حداکثر تعداد اوردرها بدون محدودیت پلتفورم تجاری MetaTrader 4 مدیرشخصی personal manager در صورت دپوزیت از $10000 دیلینگ (dealing )تلفنی ارائه می گردد اجرای معامله *** Instant execution حداکثر اعتبار اهرمی 1000 ریکوت ( باز درخواست قیمت ) بله (اسلامی) Swap-free حساب وجود دارد زمان سرور معاملاتی EET** زمان مناقصه دوشنبه 00: 00 / جمعه 00:00 سهم جایزه و سهام وجود دارد تجاری افتتاح حساب acc Standard حداقل دپوزیت (USD) 250 (1 lot) اندازه قرارداد فارکس 100000 اسپرد **** شناور از 1.2 (1 lot) کمیسیون* 0 ابزار مالی (ابزار مشتقه ) Metals, CFD indices, CFD commodities, CFD stocks Margin Call 75% Stop Out 1% حاشیه پنهان 50% ارز دپوزیت USD, EUR, RUB حداقل حجم معامله (lot) 0.01 حداکثر مقدار معاملات (lot) 100 حداکثر تعداد اوردرها بدون محدودیت پلتفورم تجاری MetaTrader 4 مدیرشخصی personal manager در صورت دپوزیت از $10000 دیلینگ (dealing )تلفنی ارائه می گردد اجرای معامله *** Market execution حداکثر اعتبار اهرمی 1000 ریکوت ( باز درخواست قیمت ) خیر (اسلامی) Swap-free حساب وجود دارد زمان سرور معاملاتی EET** زمان مناقصه دوشنبه 00: 00 / جمعه 00:00 سهم جایزه و سهام وجود دارد تجاری افتتاح حساب acc ECN حداقل دپوزیت (USD) 250 (1 lot) اندازه قرارداد فارکس 100000 اسپرد **** شناور از 0 (1 lot) کمیسیون* $4, €4, ₽250 ابزار مالی (ابزار مشتقه ) Metals, CFD indices, CFD commodities, CFD stocks

Margin Call 100% Stop Out 40% حاشیه پنهان 50% ارز دپوزیت USD, EUR, RUB حداقل حجم معامله (lot) 0.01 حداکثر مقدار معاملات (lot) 100 حداکثر تعداد اوردرها بدون محدودیت پلتفورم تجاری MetaTrader 4 مدیرشخصی personal manager در صورت دپوزیت از $10000 دیلینگ (dealing )تلفنی ارائه می گردد اجرای معامله *** Market execution حداکثر اعتبار اهرمی 500 ریکوت ( باز درخواست قیمت ) خیر (اسلامی) Swap-free حساب وجود دارد زمان سرور معاملاتی EET** زمان مناقصه دوشنبه 00: 00 / جمعه 00:00 سهم جایزه و سهام وجود دارد
تجاری افتتاح حساب
acc VIP حداقل دپوزیت (USD) 20 000 (1 lot) اندازه قرارداد فارکس 100000 اسپرد **** شناور از 0 (1 lot) کمیسیون* $2.5, €2.5, ₽150 ابزار مالی (ابزار مشتقه ) Metals, CFD indices, CFD commodities, CFD stocks

Margin Call 100% Stop Out 40% حاشیه پنهان 50% ارز دپوزیت USD, EUR, RUB حداقل حجم معامله (lot) 0.01 حداکثر مقدار معاملات (lot) 100 حداکثر تعداد اوردرها بدون محدودیت پلتفورم تجاری MetaTrader 4 مدیرشخصی personal manager بله دیلینگ (dealing )تلفنی ارائه می گردد اجرای معامله *** Market execution حداکثر اعتبار اهرمی 100 ریکوت ( باز درخواست قیمت ) خیر (اسلامی) Swap-free حساب وجود دارد زمان سرور معاملاتی EET** زمان مناقصه دوشنبه 00: 00 / جمعه 00:00 سهم جایزه و سهام وجود ندارد
تجاری افتتاح حساب

* کمیسیون از هر طرف

** EET - زمان اروپای شرقی (GMT +2 در زمستان ، GMT + 3 در تابستان)

***

****